Ako zmeniť sídlo pre spoločnosť

Ako zmeniť sídlo pre spoločnosť
Ide o klasickú otázku podnikateľov, ktorí majú záujem zmeniť sídlo svojej spoločnosti a súvisí so zmenou sídla spoločnosti.

Tento úkon, ktorý je zdanlivo jednoduchý však musí prebehnúť podľa právnych predpisov. V tomto prípade dochádza k zmene zapísaných údajov v Obchodnom registri, pričom platí, že zmena musí byť oznámená obchodnému registru v lehote 30 dní a živnostenskému registru v priebehu 15 dní od prijatia rozhodnutia o zmene sídla spoločnosti.

 

Ak sa jedná o zmenu sídla v spoločnosti s ručením obmedzeným, valné zhromaždenie alebo spoločník musí prijať rozhodnutie o zmene sídla v súlade so spoločenskou zmluvou/zakladateľskou listinou. Platí, že vykonaná zmena musí byť v písomnej forme.  V prípade valného zhromaždenia je nutné spísať zápisnicu a následne ju spoločníkmi podpísať. Ak sa jedná o jediného spoločníka – rozhodnutie spíše a podpíše sám. 

 

Aké náležitosti musí mať rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti?

V dokumente musí byť uvedené, že došlo k prijatiu rozhodnutia o danej zmene sídla spoločnosti s novou adresou. Pri zmene sídla spoločnosti platí, že zakladateľskú listinu musí podpísať konateľ spoločnosti. Dôležitým úkonom pri zápise zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra je preukázať sa nadobudnutou nájomnou zmluvou alebo súhlasom so zriadením sídla na danej adrese od majiteľa nehnuteľnosti. Aby boli jednotlivé postupy kompletné, pre úplnosť sa predkladá aj list vlastníctva použiteľný na právne úkony. Vydanie tohto dokumentu zabezpečí príslušný kataster za jednotný poplatok. 

 

Zmenu sídla spoločnosti môžete obchodnému registru ohlásiť návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov. Dokument je možné stiahnuť v elektronickej forme z webovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR. Na takto vyplnený formulár je potrebné nalepiť kolky (v celkovej sume 66,- eur) alebo poplatok zaplatiť prevodom na účet. K formuláru sa prikladajú dve vyhotovenia Zakladateľskej listiny, v prípade valného zhromaždenia – zápisnicu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti/ nájomnú zmluvu a list vlastníctva nehnuteľnosti.

 

Pokiaľ ste splnili všetky náležitosti spojené so zmenou sídla spoločnosti a zaplatili ste súdny poplatok, okresný súd jednotlivé zmeny zapíše do piatich pracovných dní. Zmenu zapísaných údajov je nutné oznámiť aj živnostenskému registru a zaplatiť poplatok v kolkoch (3 eurá).

 

Potrebujete zmeniť sídlo? Zavolajte nám: 0915 722 546