Zásady spracovania osobných údajov

Webová stránka gsgroup.sk je firemná web prezentácia spoločnosti. Stránka ponúka služby a riešenia spoločnosti akými sú vývoj a programovanie online web aplikácií. Charakter jednotlivých služieb je preto závislý od používania návštevníkmi web stránky u a preto prevádzkovateľ portálu prijal také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia aby zabezpečil kontinuálnu a funkčnú prevádzku svojich služieb, integritu dát a chránil osobné údaje.

Prevádzkovateľ web stránky spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov
Global Services Slovakia s.r.o., Topoľčianska 1, Bratislava 851 05, IČO: 35 837 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26636/B.
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 
Sprostredkovateľ osobných údajov
DIR - LINE s. r. o., Bakošova 2101/30, Bratislava 841 03, IČO: 44 023 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99019/B. 
(ďalej len „sprostredkovateľ“) 
Sprostredkovateľ poskytuje na základe zmluvy pre prevádzkovateľa služby ako externé spracovanie účtovníctva, externé spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
 
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Právny základ pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line nástrojov na www.gsgroup.sk pre prístup do demo verzie, pre konzultácie, pre kontaktovanie, pre nasadenie a poskytnutie služieb spoločnosti.
 
Rozsah spracúvania osobných údajov
Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov, ktoré dotknuté osoby dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania minimálne v rozsahu: meno a priezvisko, tituly, telefón, e-mail a celá kontaktná adresa. Ďalej prevádzkovateľ z webovej stránky wwwgsgroup.sk môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 5 rokov od posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na štatistické účely.
 
Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba, máte nasledovné práva:
    • Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom,
    • Právo na opravu osobných údajov,
    • Právo na vymazanie osobných údajov,
    • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
    • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
    • Právo na odvolanie súhlasu,
    • Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pravidlá pre používanie cookies 
Stránka www.gsgroup.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať služby portálu a ktoré sa riadia samostatnými pravidlami pre používanie cookies, ktoré sú neodeliteľnou súčasťou týchto zásad so spracovaním osobných údajov.
 
Zmena zásad 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť na túto webovú adresu a informovať o tom prostredníctvom oznámenia na stránke www.gsgroup.sk.
 
V Bratislave dňa 22.2.2021

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár

Vaše požiadavky na zriadenie sídla a služieb virtuálnej adresy vybavíme operatívne a rýchlo

Rýchlo

Vaše požiadavky na zriadenie sídla a služieb virtuálnej adresy vybavíme operatívne a rýchlo.

Služby poskytujeme už niekoľko rokov na profesionálnej úrovni a čo najviac automatizovane

Profesionálne

Služby poskytujeme už niekoľko rokov na profesionálnej úrovni a čo najviac automatizovane.

Služby pokutujeme maximálne diskrétne a vaša korešpondencia je chránená poštovým resp. obchodným tajomstvom

Diskrétne

Služby pokutujeme maximálne diskrétne
a vaša korešpondencia je chránená poštovým resp. obchodným tajomstvom.

Buďme v kontakte

Stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google a uplatňujú sa
zásady ochrany súkromia a podmienky používania.
Icon

Telefón

+421 915 722 546

Icon

Email

Icon

Adresa

Obchodná 39, Bratislava, SK

Copyright 2012 - 2024 © Naprogramované CMS systémom Global Services Slovakia s.r.o.