Ako má vyzerať súhlas so zriadením sídla a vzor

Ako má vyzerať súhlas so zriadením sídla a vzor
Dokument musí obsahovať všetky náležitosti pre jasnú a jednoznačnú identifikáciu majiteľa nehnuteľnosti a samozrejme aj predmetnej nehnuteľnosti, ktorej sa registračné sídlo týka.

Formálne by mal dokument obsahovať nasledovné prehlásenie:

 

Súhlas so zriadením sídla

 

Dolepodpisaný „Ing. Meno a priezvisko“, rodné. číslo: „000000/0000“ trvale bytom: „XY“ ako výlučný (prípadne podielový) vlastník (spoluvlastník) nehnuteľnosti – bytu / domu / nebytového priestoru, (pozn. je potrebné vyšpecifikovať o aký typ nehnuteľnosti ide), nachádzajúcom sa na ulici „XY“, súpisné číslo „XY“, stojacom na parcele „XY“ zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra „XY“, na liste vlastníctva (LV) č. „XY“  v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto udeľujú súhlas s tým, aby si spoločnosť „XY“, zastúpená konateľom „XY“ v priestoroch Nehnuteľnosti zriadila sídlo a adresu Nehnuteľnosti – „XY“ zapísala ako svoje sídlo do príslušného Obchodného registra, živnostenského registra, na daňovom úrade a/alebo inej evidencie ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú.

 

V Bratislave, dňa X.Y.20XY

 

                                                                                       podpis majiteľa nehnuteľnosti

 

 

Príloha: 1x výpis z LV ( stačí aj z internetu cez www.katasterportal.sk)

Pokiaľ máte záujem o zmenu sídla spoločnosti kontaktujte nás

Vzor – ukážka dokumentu – súhlasu so zriadením sídla

 

Potrebujete zmeniť sídlo? Zavolajte nám: 0915 722 546